תקנון

א. כללי:

חברת Go4Eat בע”מ (להלן: “החברה”) הינה הבעלים והמפעילה של אתר אינטרנט שכתובתו Go4Eat.co.il (להלן: “האתר”) אשר מהווה מקום מפגש עבור אנשים פרטיים (להלן: “מארחים”)’ אשר מעוניינים לארח את גולשי האתר (להלן: “אורחים”), למפגש בעל אופי ו/או בנושא קולינרי במקום ובמועד אשר יקבע בין הצדדים.

יובהר ויודגש כבר עתה כי תוכן האירוחים, אופיים ואופן התנהלותם הינם בבעלות, שליטה וניהול מלא ובלעדי של המארח וכי החברה אינה צד לתכנון האירוח ובוודאי שאינה משתתפת בהוצאתו אל הפועל וכל זאת להוציא היותה פלטפורמה לפרסום פרטי האירוח המוצע (בהתאם לפרטים שימסרו ו/או יוזנו ע”י המארח), תיאום אירוחים ויחסי הרשאה ושליחות המוגבלים לגביית התשלום בגינו והעברתו למארח.

ב. הסכמה לתנאי שימוש והוראות כלליות:

1. להלן יפורטו התנאים והכללים לשימוש באתר. הגלישה והשימוש באתר והשירותים המוצעים באמצעותו כפופה להסכמה מלאה למכלול תנאים אלו. אנא קרא אותם בעיון רב בטרם תחילת השימוש באתר.

2. ביקור באתר, ובוודאי ששימוש בשירותים המוצעים על ידו, מהווה אישור שקראת בעיון את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה שלהלן ובמקומות אחרים באתר.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש באתר וזאת ללא קבלת אישור המשתמש. תנאי השימוש המעודכנים יפורסמו בחלק הרלוונטי באתר. הודעה בדבר עדכון תנאי השימוש תישלח באמצעות דוא”ל למשתמשי האתר הרשומים בהתאם לכתובת הדוא”ל המעודכנת.

4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא הודעה מראש.

ג. פתיחת חשבון אורח:

5. לצורך תיאום אירוח באמצעות האתר על המשתמש לפתוח “חשבון אורח” זאת בהתאם ובכפוף למילוי הוראות ומסירת הפרטים שיתבקש לספק במסגרת הליך הרישום באתר ואשר מפורטים בחלק הרלוונטי באתר.

6. פתיחת חשבון אורח מיועדת לבני 18 ומעלה בלבד.

7. מסירת הפרטים המלאים במסגרת הליך הרישום הינם תנאי מקדים ומהותי לשימוש בשירותים המוצעים באתר והמשתמש מתחייב כי כל הפרטים שמסר ו/או ימסור במסגרת הרישום והשימוש באתר הינם מלאים ונכונים.

8. מסירת פרטים חלקיים ו/או לא נכונים עשויה להוביל לביטול חשבון האורח ואף להוות עילת תביעה כנגד המשתמש.

9. פתיחת חשבון אורח מהווה הסכמה כי פרטי ההתקשרות עם בעל החשבון (לרבות דוא”ל ומספר טלפון) אשר ימסרו על ידו ישמשו את החברה לצורך דיוור הצעות מסחריות שונות מטעמה של החברה וזאת באמצעות משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט.

10. החברה לא תחלוק ו/או תעביר את הפרטים שימסרו לה לצדדי ג’ אלא במקרים בהם הדבר דרוש לצורך תפעולו של האתר והשירותים המוצעים על ידו.

11. פרטי המשתמשים באתר ממוגנים במערכות אבטחת מידע כמקובל בשוק לרבות אבטחה באמצעות סיסמה. באחריות המשתמש לבחור סיסמת משתמש שאינה קלה לפיצוח ולשמור עליה במקום בטוח ו/או לא לחלוק אותה עם אחרים.

ד. שימוש באתר ותיאום אירוח מול מארח:

12. לאחר פתיחת חשבון אורח (כמפורט לעיל) יוכל האורח להזמין אירוח וזאת בהתאם לתאריכים המפורטים ביומן האירועים באתר.

13. החברה אוסרת, ותראה בחומרה, כל דחייה של הזמנה ע”י מארח שאינה מתבססת על טעמים לגיטימיים וקל וחומר אם מתבססת רקע גזעני. זאת לרבות אפליה מטעמים הקשורים בשיוך אתני, מגדרי, דתי, פוליטי, נטייה מינית וכדומה.

14. עם אישור ההזמנה תישלח על כך הודעת דוא”ל לאורח וכרטיס האשראי של האורח יחויב במלוא סכום האירוח (להלן: “התשלום/ התשלום עבור השירות”). התשלום שיגבה יוחזק בנאמנות ע”י החברה ו/או מי מטעמה וזאת עד להעברת התשלום למארח בניכוי עמלה. על כל התשלומים בין האורח למארח להתבצע באמצעות מערכת התשלומים באתר. שימוש בכל אמצעי אחר מהווה הפרה מהותית של הסכם זה ועשוי להוביל לביטול חשבון האורח ואף להוות עילת תביעה כנגדו.

15. החברה מפצירה בפני המשתמשים לנהל את כל הקשר עם המארח באמצעות פלטפורמות התקשורת המוצעות במסגרת האתר. שימוש באמצעי תקשורת אחרים עשוי לפגוע ביכולת החברה לסייע לאורח במקרה של התעוררות בעיות.

16. יובהר כי תמונות חללי האירוח המנות באתר הם לצורך המחשה בלבד. הרכב התפריט המדויק מפורט בחלק הרלוונטי בעמוד המארח.

ה. מדיניות ביטולים והחזר כספי:

17. לאורח עומדת הזכות לבטל את האירוח עד ל – 96 שעות בטרם מועד קיומו וזאת בכפוף לתשלום עמלת ביטול כמפורט להלן.

18. למארח עומדת הזכות לבטל את האירוח עד ל – 72 שעות בטרם מועד קיומו וזאת כך ורק אם לא הוזמנה כמות משתתפים מינימלית כמפורט בדף האירוח. האורח יקבל הודעה באמצעות דואר אלקטרוני עם הגעה לרף משתתפים מינימלי כאמור לעיל.

19. ביטול האירוח יעשה באמצעות מערכת ביטול ההזמנות באתר בלבד ויכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור לכך באמצעות דוא”ל.

20. עם אישור הביטול יבוצע החזר כספי (בניכוי עמלת ביטול) באמצעות אמצעי התשלום בו נעשה שימוש במועד ההזמנה.

21. בגין ביטול מצדו של המארח יבוצע החזר כספי מלא. בגין ביטול מצדו של האורח יחויב האורח בעמלת ביטול בשיעור של %5 מסך התשלום הכולל (להלן: “עמלת ביטול”).

22. יובהר כי לא יתקבלו ביטולים מצד האורח במועד המאוחר מ – 96 שעות בטרם מועד האירוע.

23. להוציא אחריות החברה לביצוע החזר כספי בהתאם להוראות המפורטות לעיל, החברה לא תהיה צד לכל טענה של האורח או המארח אחד כנגד משנהו ולא תישא בכל אחריות ו/או עלות ו/או הוצאה אשר תיגרם לאורח או למארח (במישרין או בעקיפין) או למי מטעמם עקב ביטול אירוח או אי קיום אירוח וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם נעשה שלא בהתאם למועדים והכללים הקבועים באתר.

24. מדיניות הביטולים תוחל בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1911 ,התקנות על פיו ו/או כל דין מחייב אחר.

ו. הגבלת אחריות:

25. החברה אינה אחראית לכל נזק שהוא לגוף ו/או לרכוש ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או גניבה שייגרמו לאורח ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי שהוא, בקשר עם אתר זה, השימוש בו, הפעילויות המוצעות בו, והאירוחים אשר יתואמו במסגרתו.

26. להוציא שירותי גביית תשלום וניהול יומן אירועים בעבור המארחים, החברה אינה שותפה בשום מובן ואופן לארגונו של האירוח בפועל, לקביעת תכניו, לניהולו, להפקתו ולמימונו. כמו כן החברה אינה מפקחת ו/או בודקת ביוזמתה את הלימת האירוח בפועל למה שפורסם באתר. המארח הינו האחראי הבלעדי בכל הקשור והנובע מהמפורט לעיל וזאת לרבות, אך לא רק, להחזקת כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או התעודות ו/או הרישיונות אשר יידרשו על פי כל דין לקיום הפעילויות השונות אשר יציע דרך האתר. האתר לא בדק ולא יבדוק את עמידתו של המארח בדרישות הדין ו/או עמידתו בהצהרותיו כפי שניתנו במסגרת האתר.

27. יובהר כי במסגרת האירוחים ייתכן ויוצעו לאורחים מאכלים ו/או משקאות אשר יוכנו ע”י המארח ואשר יוגשו כאשר הם מכילים גורמים מעוררי תגובה אלרגית כגון בוטנים, שקדים, סויה, קקאו, חלב וכן מוצרים מן החיי אשר יוגשו כאשר הם אינם מפוסטרים או נאים/מבושלים למחצה. אכילה של מוצרים אלו טומנת בחובה סיכוי מוגבר למחלה לכלל הציבור ובייחוד לקבוצות אוכלוסייה מועדות כגון אנשים הסובלים מאלרגיה ידועה, נשים בהריון, אנשים עם מערכת חיסון מוחלשת וכדומה. על משתמשי האתר האחריות הבלעדית לצרוך מוצרים אלו בזהירות ותוך הפעלת שיקול דעת.

ז. בעלות על קניין רוחני:

28. כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני הכלולים באתר הינם בבעלותה המלאה של החברה. זאת לרבות, אך לא רק, קוד המקור של האתר, עיצובו של האתר, המלל, התמונות וקטעי המולטימדיה הנמצאים בו וכדומה.

29. חלק מהתמונות והתכנים באתר יפורסמו (או ימסרו לחברה לצורך פרסומן) ע”י משתמשי האתר (להלן: “הפרסום”). כל פרסום שכזה מצידם של האורחים ו/או המארחים מהווה הענקה לחברה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה כספית, רישיון (לא בלעדי) לשימוש בלתי מוגבל בזמן, מקום, היקף ומספר שימושים בתוכן הכלול בפרסום. יובהר כי בתוך כך נכללת הזכות לערוך את התוכן, להעתיקו, לתרגמו וכן לבצע עסקאות מסחריות בקשר עם התוכן והעברתו לצדדי ג’ (בתמורה או שלא בתמורה) והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של החברה וללא צורך בידוע, וקבלת הסכמה או במתן תמורה כל שהיא למפרסם התוכן.

30. החברה תסיר ו/או לא תפרסם כל תוכן אשר קיים חשש לגביו כי מפר זכויות קניין רוחני.

31. החברה תסיר ו/או לא תפרסם כל תוכן אשר הינו מבחינת תוכן מיני בוטה, גס, גזעני, מפלה או פוגעני.

____

תאריך עדכון אחרון : 13/09/2017

עזרה
שינוי גודל גופן
בניגוד

התחבר

אין לך חשבון?או
טוען

הירשם

הירשמו ותתחילו להנות מהחוויות שלנו

יש לך חשבון?או

הירשם

הירשמו ותתחילו להנות מהחוויות שלנו

יש לך חשבון?או

הירשם באמצעות כתובת מייל

או
טוען

אתה בטוח שאתה מעוניין להתנתק ?

התנתק
תודה לך, פרטיך התקבלו. שלחנו לך לכתובת המייל, מייל אקטיבציה !
תודה, פרטיך עודכנו

זיכרו! יתכן ויוצעו לכם מאכלים שאתם רגישים אליהם או אשר מכילים גורמים מעוררי תגובה אלרגית כגון בוטנים, שקדים, סויה, קקאו, חלב וכן מוצרים מן החיי אשר יוגשו כאשר הם אינם מפוסטרים או נאים/מבושלים למחצה. אכילה של מוצרים אלו טומנת בחובה סיכון מוגבר למחלה לכלל הציבור ובייחוד לקבוצות אוכלוסייה מועדות. על משתמשי האתר האחריות הבלעדית לברר המצאות מרכיבים אלו מול המארח ולצרוך מוצרים אלו בזהירות ותוך הפעלת שיקול דעת.

אנא שים לב כי כל עריכה של ארוחה אשר פורסמה, תעביר את הארוחה שוב לסטטוס אישור ולא תוצג באתר עד אשר תעבור תהליך אישור מחודש

האם אתה מאשר ביטול ארוחה?

שכחת ססמא?

לצורך איפוס הסיסמא, הזן את כתובת המייל איתה נרשמת ועקוב אחר ההוראות

טוען

שכחת ססמא?

תודה!
ברגעים אלו נשלח אליך מייל לאיפוס הסיסמא.

אזור